เผยแพร่ผลงานครู

เผยแพร่ผลงานคุณครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล


กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาสำคัญอย่างไร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
|เล่ม-1-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์| ปก |บทคัดย่อ|เกศศิรินทร์-224x300
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
6 มีนาคม 2557
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย


พวงพรรณ-222x300

ชื่อแฟ้ม รายละเอียด
Practice 1 แบบฝึกปฏิบัติที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book
Practice 2 แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 ส่วนประกอบและเครื่องมือโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro
Practice 3 แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 การสร้าง e-Book
Practice 4 แบบฝึกปฏิบัติที่ 4 การสร้าง e-Book (ต่อ)
Practice 5 แบบฝึกปฏิบัติที่ 5 การตกแต่ง e-Book
Practice 6 แบบฝึกปฏิบัติที่ 6 การเผยแพร่ e-Book
Plan_FlipAlbum คู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro

image

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนจริง
ชุดที่1 จำนวนจริง และสมบัติของจำนวนจริง
ชุดที่2 การบวก การลบ และการคูณพหุนาม
ชุดที่3 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ชุดที่4 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ชุดที่5 การไม่เท่ากัน และการแก้อสมการ
ชุดที่6 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
http://www.cb.ac.th/tanintra


 

ศิริพร วงศ์สืบ

บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
เล่ม  1เรื่องการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก
เล่ม  เรื่อง การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ
เล่ม  เรื่อง การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก
เล่ม  เรื่อง การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ
เล่ม  เรื่อง  การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ
เล่ม  เรื่อง การลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก
เล่ม  เรื่อง การลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ


 

Screenshot 2014-06-26 10.51.20

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Screenshot 2014-07-16 11.32.03

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Screenshot 2014-08-09 10.22.09

รติ

ชื่อผลงานทางวิชาการ::
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชุด ย้อนรอยพระพุทธองค์

เนาวรัตน์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง Myself and people of the world
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1.ปก

2.ส่วนหน้าแบบฝึก

3.เนื้อหา


ผกามาศ เที่ยงธรรม

แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เล่มที่2 รายวิชาภาษาไทย …

เกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 6 มีนาคม 2557 การรักษาดุลยภาพในร่า …


Hit Counter provided by shuttle service to lax