Return to บุคลากรของโรงเรียน

ลูกจ้างประจำและพนักงานขับรถ

เฉลิมชัย มณีรัตน์

นายเฉลิมชัย  มณีรัตน์
ลูกจ้างประจำ

มนต์ชัย

นายมนต์ชัย  จำเริญจิต
ลูกจ้างประจำ

DSC07186

นายบุญถึง  โสระแสน
ลูกจ้างประจำ

DSC07136

นางภัทรพร  ภูวญาณ
ลูกจ้างประจำ

DSC07179

นายพิทยา  ฐานสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ

ปทุมวรรณ

นางสาวปทุมวรรณ  จันทคู่
ลูกจ้างประจำ


Hit Counter provided by shuttle service to lax