ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น การก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปปช.01 ราคากลาง

***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พัสดุโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล***


Hit Counter provided by shuttle service to lax