ประกาศผลการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8

ตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดโครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8 ขึ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นั้น บัดนผี้ ล การสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน | ประกาศผล | คะแนนสอบวิทย์โอลิมปิก ม.ต้น_60_M1 | คะแนนสอบวิทย์โอลิมปิก ม.ต้น_60_M2 | คะแนนสอบวิทย์โอลิมปิก ม.ต้น_60_M3 |


Hit Counter provided by shuttle service to lax