อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา

ณ ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด
ติดต่อสอบถามโทร : 083-1476606 ครูเอนก หงษ์ทอง (ผู้ประสานงาน)

ประกาศถึงคุณครูผู้สมัครเข้าอบรม โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ณ ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมได้ส่งใบยืนยันมาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขอปิดรับการสมัครและส่งใบยืนยัน โดยจะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คลิกดูรายละเอียด>>รายชื่อผู้เข้าอบรม

ประชาสัมพันธ์ถึงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม 2 ช่วง ดังนี้
วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ระดับประถมศึกษา จำนวน 240 คน
หมายเหตุ
คุณครูที่สมัครในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งใบยืนยันการลงทะเบียนมาที่ กลุ่มบริหารวิชาการและคุณครูที่สมัครเข้าอบรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอความกรุณาคุณครูเปลี่ยนศูนย์อบรมไปที่ โรงเรียนภูเขียว
คลิกเพื่อดูรายละเอียด >> รายชื่อศูนย์อบรม


Hit Counter provided by shuttle service to lax