«

»

ก.พ. 19

ประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศการรับนักเรียน ดังนี้

1.นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (2 ห้องเรียน) ระหว่างวันที่ 20 –  24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด https://goo.gl/uS5NFA

2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (2 ห้องเรียน) ระหว่างวันที่ 20 –  24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด https://goo.gl/uRZEsq

3.นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 –  24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    รายละเอียด https://goo.gl/lguQAz

4. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

รับสมัครความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รับสมัครสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET,เงือนไขพิเศษ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด https://goo.gl/Ge4X3w

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http:// www.cb.ac.th หรือ https://www.facebook.com/1cbschool สอบถามโทร.044-811849 ต่อ 614


Hit Counter provided by shuttle service to lax