มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 58

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรอื่ ง การคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก รอบสอบคัดเลือือกทวั่วัั่่ ไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำาปก% ารศึกษา ๒๕๕๘

รับสมัคร  6 กุมภาพันธ์ 2558  –   3 มีนาคม 2558

ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.apr.ubru.ac.th/images/stories/imgweb/img_news/amission/58/582.pdf

 


Hit Counter provided by shuttle service to lax