โคงกาารส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

IMGขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม “การแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย โดบใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์”

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา 2557

***************


Hit Counter provided by shuttle service to lax