Home|หน้าแรก

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รายละเอียดดังภาพ

 

ตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดโครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นั้น บัดนี้ผล การสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลสอบวิทย์-มต้น61 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM1 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM2 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM3

lสไลด์นำเสนอ| วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน |

cb_school
cb_school added 6 new photos.2 days ago
cb_school
cb_school added 107 new photos — with จันทร์เพ็ญ ศรีพล.2 days ago
ประชุมผู้ปกครอง"สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาพความละเอียดสูง https://drive.google.com/drive/folders/13jcKtAcjeyDLudh7qCiVcQkGQwSbwgT3?usp=sharing

Hit Counter provided by shuttle service to lax