ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ม.1 ม.4 เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่องให้นักเรียนรายงานตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ที่ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ อ่านรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติ และตรวจสอบรายชื่อ…

  • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้น ม.1
  • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้น ม.4
  • นักเรียนที่มีรายชื่อจะต้องมารายงานตัว(ด้วยตนเอง) และนำผู้ปกครองมามอบตัว ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ที่ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
  • หลักฐานที่จะนำมารายงานตัว คือ บัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรประชาชนของนักเรียน
  • หลักฐานการมอบตัว ประกอบด้วย 1.ปพ.1 ฉบับสำเนา นำตัวจริงมาเพื่อการตรวจสอบ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง กรณีที่นักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยถ่ายเอกสารรับรองสำเนาทุกฉบับ และนำต้นฉบับมาด้วยเพื่อการตรวจสอบ 3.รูปถ่ายนักเรียนสำหรับติดใบมอบตัวนักเรียน
  • หากนักเรียนไม่มารายงานตัว และมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2558
นายสุรวิทย์ พลมณี
ผู้อำนายการ
10525900_887105408003061_5920807680447464491_n

การฝึกอบรมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จำนวน 46 คน นำโดยคุณครูพรชัย มีทอง และคณะ ได้นำนักเรียนมาฝึกอบรมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อเตรียมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง และดี ในอนาคต ที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมีผู้อำนวยการสุรวิทย์ พลมณี เป็นประธานเปิดการอบรม และรองฯมารศรี วิระรังษิยากรณ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี >>ภาพกิจกรรม<<

Read more

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภท สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET และประเภทเงื่อนไขพิเศษ คลิกดูรายละเอียด >>M.4-2558

Read more


Hit Counter provided by shuttle service to lax