พ.ย. 20

รับตรง พยาบาล มทส.

 

 

 

 รับตรงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558

รับสมัคร 27 ตุลาคม 57 – 3 ธันวาคม 2557

ดูรายละเอียด

http://web.sut.ac.th/ces/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA-2/

 

 

พ.ย. 20

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์” หรือ พยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์” หรือ พยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น (เด็กซิ่วสมัครไม่ได้นะคะ)
  2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม (ม.4-ม.6 เทอม 1) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. มีสัญชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาได้ 
  4. มีความสูง 150 ซม. ขึ้นไป (ซึ่งพยาบาลรามาฯ ไม่ได้ซีเรียสจ้ะ ถ้าทำข้อสอบผ่านก็ได้เรียนอยู่แล้วค่ะ)

กำหนดการสอบตรง ’58

3-26 พ.ย. 57  - เปิดรับสมัครระบบมหิดลรับตรง ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission/
3-24 พ.ย. 57       - สมัครสอบ 7 วิชาสามัญของ สทศ. ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
3-25 พ.ย. 57       – ชำระเงินค่าสอบ 7 วิชาสามัญ

เดือน ธ.ค. 57     – มหาวิทยาลัยมหิดล: ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง ที่มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission/

พ.ย. 20

ตารางสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ตารางสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.57 – 10 ธ.ค.57

ณ ห้องประชุม 99  ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชา

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

วิทยากร

26 พ.ย.57

09.00 – 16.00

สังคมศึกษา

ม.3/1-ม.3/6   อ.วันเฉลิม

27 พ.ย.57

09.00 – 16.00

ภาษาอังกฤษ

ม.3/1-ม.3/6   อ.ชลิต

28 พ.ย.57

09.00 – 16.00

คณิตศาสตร์

ม.3/1-ม.3/6   อ.เอกลักษณ์

1 ธ.ค.57

09.00 – 16.00

วิทยาศาสตร์

ม.3/1-ม.3/6   อ.อนุวัฒน์

2 ธ.ค.57

09.00 – 16.00

สังคมศึกษา

  ม.3/7-ม.3/12 อ.วันเฉลิม

3 ธ.ค.57

09.00 – 16.00

ภาษาอังกฤษ

  ม.3/7-ม.3/12 อ.คณิณพิชญ์

4 ธ.ค.57

09.00 – 16.00

วิทยาศาสตร์

  ม.3/7-ม.3/12 อ.วาเลนไทน์

8 ธ.ค.57

09.00 – 16.00

คณิตศาสตร์

  ม.3/7-ม.3/12 อ.เอกลักษณ์

9 ธ.ค.57

09.00 – 16.00

ภาษาไทย

ม.3/1-ม.3/6   อ.สุพาภรณ์

10 ธ.ค.57

09.00 – 16.00

ภาษาไทย

  ม.3/7-ม.3/12 อ.สุพาภรณ์

หมายเหตุ กลุ่ม 1 เรียนเสริม  กลุ่ม 2 เข้าเรียนปกตติ  ทำนองเดียยกัน กลุ่ม 2 เรียนเสริม  กลุ่ม 1 เข้าเรียนปกคิ

พ.ย. 20

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แจ้งตรวจสอบห้องสแกนบัตร copy

รายงายคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

(ข้อมูล ณ วันที่ 15.10.2557)

 ระดับ ม.1  ระดับ ม.2   ระดับ ม.3   ระดับ ม.4   ระดับ ม.5    ระดับ ม.6

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 2557

 

3.11.57    สรุป3.11.57     เข้าและออก3.11.57

4.11.57    สรุป4.11.57     เข้าและออก4.11.57

5.11.57    สรุป5.11.57     เข้าและออก5.11.57

6.11.57    สรุป6.11.57     เข้าและออก6.11.57

7.11.57    สรุป7.11.57

10.11.57  สรุป10.11.57   เข้าและออก10.11.57

11.11.57  สรุป11.11.57   

12.11.57  สรุป12.11.57

13.11.57  สรุป13.11.57

14.11.57  สรุป14.11.57

17.11.57  สรุป17.11.57

18.11.57  สรุป18.11.57

19.11.57  สรุป19.11.57    เข้าและออก19.11.57

20.11.57  สรุป20.11.57

พ.ย. 18

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดสรรโควตาให้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาการตลาด จำนวน 2 คน

สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ จำนวน 2 คน

สาขารัฐศาสตร์ จำนวน 2 คน

สาขาการบริหารท้องถิ่น (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) จำนวน 2 คน

นักเรียน ม.6 คนใด สนใจจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ติดต่อได้ที่งานแนะแนว และรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วันที่ 20 ตุลาคม 57 – 20 ธันวาคม 2557 และโรงเรียนต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 ธ.ค.57

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax