Home|หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา

ณ ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด
ติดต่อสอบถามโทร : 083-1476606 ครูเอนก หงษ์ทอง (ผู้ประสานงาน)

ประกาศถึงคุณครูผู้สมัครเข้าอบรม โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ณ ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมได้ส่งใบยืนยันมาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขอปิดรับการสมัครและส่งใบยืนยัน โดยจะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
คลิกดูรายละเอียด>>รายชื่อผู้เข้าอบรม
ประชาสัมพันธ์ถึงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม 2 ช่วง ดังนี้
วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ระดับประถมศึกษา จำนวน 240 คน
หมายเหตุ
คุณครูที่สมัครในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งใบยืนยันการลงทะเบียนมาที่ กลุ่มบริหารวิชาการและคุณครูที่สมัครเข้าอบรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอความกรุณาคุณครูเปลี่ยนศูนย์อบรมไปที่ โรงเรียนภูเขียว
คลิกเพื่อดูรายละเอียด >> รายชื่อศูนย์อบรม

>>>>ประกาศผลการพิจารณาคุณสมับัตินักเรียน ม.3 เดิม เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ม.1,SMTE ม.1, SMTE ม.4 ปีการศึกษา 2560

cb_school
cb_school3 days ago
หากเจ้าวางแผนไว้ 1 ปี…จงปลูกข้าว
หากเจ้าวางแผนไว้ 10 ปี…จงปลูกต้นไม้
หากเจ้าวางแผนไว้ 100 ปี…จงให้ความรู้ แก่บุตรหลาน!

#ครูมานะดอทคอมkrumanaดอทcom
http://www.krumana.com
Line : @krumana
Chaiyabhumbhakdeechumphon school
Chaiyabhumbhakdeechumphon school shared a link.2 days ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 375 new photos to the album: STEM ม.ต้น ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล.17 hours ago
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการอบบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

Combination & Calculus

10_Combination   19_calculus_1   20_calculus_ …

Read more

Geometry Analysis

14_GeometryAnalysis

Read more


Hit Counter provided by shuttle service to lax