Home|หน้าแรก

ตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดโครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นั้น บัดนี้ผล การสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลสอบวิทย์-มต้น61 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM1 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM2 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM3

lสไลด์นำเสนอ| วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน |

cb_school
cb_school1 week ago
สพฐ.ประกาศแนวปฏิบัติ-ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับก่อนประถม อายุ 3-5 ปี ห้ามสอบวิชาการ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ/ภูมิภาค สอบ 10 มี.ค. ชั้น ม.1 ม.4 รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 23 -27 ก.พ. 2562... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/676199
cb_school
cb_school2 weeks ago
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้ดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ECD ภายใต้กิจกรรม ECD CB AWARDS 2018 ได้จัดการสอบแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพือรับทุนทัศนศึกษาโดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทรางวัลได้แก่
1.ทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทุนทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี โดยการสอบ เป็นการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น
รางวัล
ผู้ที่สอบได้อันดับ 1 ของแต่ละระดับชั้น จะได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศ ญี่ปุ่น รวม 6 คน พร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ ที่2-16 ของแต่ละระดับชั้น ทัศนศึกษาที่จังหวัดจันทบุรี รวม 15 คน พร้อมเกียรติบัตร

การสอบแข่งขัน
นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สอบ โดยการสอบแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ในแต่ละระดับชั้น เพื่อหาผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 16
ดังนี้
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ECD CB AWARS 2018

iะดับชั้น วันที่สอบ เวลา
ม.1 12 พฤศจิกายน 2561 15.30 น. – 16.30 น.
ม.2 13 พฤศจิกายน 2561 15.30 น. – 16.30 น.
ม.3 14 พฤศจิกายน 2561 15.30 น. – 16.30 น.
ม.4 19 พฤศจิกายน 2561 15.30 น. – 16.30 น.
ม.5 20 พฤศจิกายน 2561 15.30 น. – 16.30 น.
ม.6 21 พฤศจิกายน 2561 15.30 น. – 16.30 น.

Hit Counter provided by shuttle service to lax